DOTACE NA REKONSTRUKCE ČI VÝSTAVBU ŠKOL A ŠKOLEK

DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11.3.2021
DOTACE NA REKONSTRUKCI, VÝSTAVBU ČI KOUPI NÁJEMNÍCH BYTŮ
12.3.2021

DOTACE NA REKONSTRUKCE ČI VÝSTAVBU ŠKOL A ŠKOLEK

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Ministerstvo financí aktuálně vyhlásilo dlouho očekáváné výzvy k předkládání žádostí o dotaci pro obce do 3 000 obyvatel na projekty zaměřené na „Mateřské a základní školy“

PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Podporovány budou aktivity zaměřené na:

  • odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce
  • výstavbu nových kapacit ZŠ a MŠ vč. zázemí (vyjma venkovních hřišť)

Výše dotace bude činit 90 % celkových způsobilých výdajů, přičemž:

  • maximálně lze získat na jeden projekt podporu ve výši 20 000 000 Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3 000 obyvatel, která je vlastníkem majetku a zřizovatelem školy

Základní požadované přílohy:

  • projektová dokumentace (resp. alespoň základní výkresy stavební části sestávající z půdorysných podlaží, situace, základního řezu + průvodní zpráva nebo technická zpráva)/případně technologický postup výstavby v případě, že nebude docházet k zásadním dispozičním změnám objektu
  • položkový rozpočet

Podmínky:

  • dotace musí být vyčerpána v roce 2021
  • dotace je určena na úhradu stavební, příp. technologické části stavby

Příjem žádostí o dotaci poběží do 18. 4. 2021.Doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě žádostí o dotaci ihned s ohledem na krátký termín pro příjem.

Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte nás kontaktovat. V minulosti jsme úspěšně spolupracovali na obdobných projektech například s obcí Vejprnice, Tlučná, Líně, Hostouň, Chrást, Hvozd, Vranovice, Zbůch, Heřmanova Huť, …

Realizace projektu v obci Tlučná
Realizace projektu v obci Vejprnice