Mimo naše tři hlavní činnosti – DOTACE – MONITORING – ZAKÁZKY Vám nabízíme naše služby i v těchto oblastech:

Zpracování směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu

Jako obec jste veřejným zadavatelem, proto jste povinni při zadávání jakýchkoliv zakázek nejen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, ale také musíte být schopni dodržení těchto zásad prokázat.
Pro zakázky nad limit 6 mil. Kč na stavební práce a pro zakázky nad limit 2 mil. Kč na dodávky a služby je pro Vás vodítkem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ovšem pro zakázky pod těmito limity, tj. zakázky malého rozsahu žádné univerzální pravidlo na zadávání zakázek neexistuje.  Lze však doporučit, aby byl stanoven jednotný interní postup platný pro zadávání všech veřejných zakázek malého rozsahu. Proto je nutné, aby každá obec měla SMĚRNICI PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.

Nabízíme Vám: důkladně a kvalitně pro Vás zpracujeme směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, která pro Vás bude jednoznačným pravidlem pro zadávání těchto zakázek, směrnici zpracujeme tak, aby odpovídala Vašim potřebám a byla univerzálním vodítkem pro zadávání všech zakázek, které nespadají pod zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v případě změny legislativy jsme schopni zajistit aktualizaci této směrnice.

Zpracování dotazníkových šetření

Jsme schopni zajistit přípravu dotazníkového šetření v rámci vybraných cílových skupin v závislosti na požadovaném typu výstupu. Dotazníkové šetření lze aplikovat mimo jiné v rámci výzkumu veřejného mínění mezi obyvateli vybraného území, přičemž výsledky lze využít například při tvorbě programu rozvoje obce či dalších strategických dokumentů.

Nabízíme Vám: poradenské služby při přípravě dotazníkového šetření (formulace problému, definování cílů), přípravu podkladů pro dotazníkové šetření (tvorba otázek, sestavení dotazníku), vyhodnocení dotazníkového šetření.

Zpracování studií proveditelnosti, finančních analýz, investičních či podnikatelských záměrů

Potřebujete zajistit např. studii proveditelnosti, finanční analýzu či investiční záměr a netroufáte si na to sami?

Nabízíme Vám: důkladně a kvalitně pro Vás zpracujeme požadovaný dokument, vycházet budeme ze zadané osnovy a požadavků a z našich dlouhodobých zkušeností.

Organizace odborných seminářů

V rámci našich činností nabízíme mimo jiné i organizaci odborných seminářů pro obce či podnikatele. Jsme schopni zrealizovat celý seminář takzvaně „na klíč“, což spočívá v zajištění specializovaných lektorů, organizačního zajištění, tisku a distribuci podpůrných materiálů, evidenci účastníků, cateringu, apod.

Obsahovou náplň semináře přizpůsobíme individuálně aktuálním potřebám zákazníka. Může se jednat např. o témata z oblasti a dotačních příležitostí, veřejných zakázek, odpadového hospodářství, stavebního zákona, atd.

Nabízíme Vám: zajištění obsahové náplně semináře a odborných lektorů, vhodných prostor a projekční techniky, návrh tisk a distribuci podpůrných materiálů, propagaci semináře, evidenci účastníků, zajištění cateringu.