Mimo naše tři hlavní činnosti – DOTACE – MONITORING – ZAKÁZKY Vám nabízíme naše služby i v těchto oblastech:

Zpracování směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu

Jako obec jste veřejným zadavatelem, proto jste povinni při zadávání jakýchkoliv zakázek nejen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, ale také musíte být schopni dodržení těchto zásad prokázat.
Pro zakázky nad limit 6 mil. Kč na stavební práce a pro zakázky nad limit 2 mil. Kč na dodávky a služby je pro Vás vodítkem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ovšem pro zakázky pod těmito limity, tj. zakázky malého rozsahu žádné univerzální pravidlo na zadávání zakázek neexistuje.  Lze však doporučit, aby byl stanoven jednotný interní postup platný pro zadávání všech veřejných zakázek malého rozsahu. Proto je nutné, aby každá obec měla SMĚRNICI PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.

Nabízíme Vám: důkladně a kvalitně pro Vás zpracujeme směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, která pro Vás bude jednoznačným pravidlem pro zadávání těchto zakázek, směrnici zpracujeme tak, aby odpovídala Vašim potřebám a byla univerzálním vodítkem pro zadávání všech zakázek, které nespadají pod zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v případě změny legislativy jsme schopni zajistit aktualizaci této směrnice.

Zpracování rozvojových strategických záměrů, plánů rozvoje sportu a dalších koncepčních materiálů

Strategický plán rozvoje obce lze charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj dotčeného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a na základě těchto údajů navrhnout konkrétní projekty včetně způsobu realizace a financování. Existenci strategického plánu však můžeme vnímat také jako nutný podklad pro získání finančních prostředků z fondů EU i ČR v novém programovém období 2014-2020.

Zpracování plánů rozvoje sportu obcí a měst

Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Touto cestou si dovolujeme jejich zpracování nabídnout. Oblastí zpracování strategických dokumentů se zabýváme dlouhodobě a můžeme ji zařadit mezi naše hlavní činnosti. V minulosti jsme zpracovávali strategický dokument např. pro Mikroregion Radnicko, obec Mochov, obec Láz, město Hostouň, obec Žihle, obec Kyšice atd. Plán rozvoje sportu jsme již zpracovávali pro obec Hořesedly, obec Láz a v současné době zpracováváme další.

Pokud máte o zpracování Plánu rozvoje sportu zájem, kontaktujte nás. Rádi Vám zašleme bližší informace a cenovou nabídku.

Zpracování dotazníkových šetření

Jsme schopni zajistit přípravu dotazníkového šetření v rámci vybraných cílových skupin v závislosti na požadovaném typu výstupu. Dotazníkové šetření lze aplikovat mimo jiné v rámci výzkumu veřejného mínění mezi obyvateli vybraného území, přičemž výsledky lze využít například při tvorbě programu rozvoje obce či dalších strategických dokumentů.

Nabízíme Vám: poradenské služby při přípravě dotazníkového šetření (formulace problému, definování cílů), přípravu podkladů pro dotazníkové šetření (tvorba otázek, sestavení dotazníku), vyhodnocení dotazníkového šetření.

Zpracování studií proveditelnosti, finančních analýz, investičních či podnikatelských záměrů

Potřebujete zajistit např. studii proveditelnosti, finanční analýzu či investiční záměr a netroufáte si na to sami?

Nabízíme Vám: důkladně a kvalitně pro Vás zpracujeme požadovaný dokument, vycházet budeme ze zadané osnovy a požadavků a z našich dlouhodobých zkušeností.

Organizace odborných seminářů

V rámci našich činností nabízíme mimo jiné i organizaci odborných seminářů pro obce či podnikatele. Jsme schopni zrealizovat celý seminář takzvaně „na klíč“, což spočívá v zajištění specializovaných lektorů, organizačního zajištění, tisku a distribuci podpůrných materiálů, evidenci účastníků, cateringu, apod.

Obsahovou náplň semináře přizpůsobíme individuálně aktuálním potřebám zákazníka. Může se jednat např. o témata z oblasti a dotačních příležitostí, veřejných zakázek, odpadového hospodářství, stavebního zákona, atd.

Nabízíme Vám: zajištění obsahové náplně semináře a odborných lektorů, vhodných prostor a projekční techniky, návrh tisk a distribuci podpůrných materiálů, propagaci semináře, evidenci účastníků, zajištění cateringu.