Strategické dokumenty

Mimo naše tři hlavní činnosti – DOTACE – MONITORING – ZAKÁZKY Vám nabízíme naše služby i v těchto oblastech:

Zpracování rozvojových strategických dokumentů

Strategický plán rozvoje obce lze charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj dotčeného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a na základě těchto údajů navrhnout konkrétní projekty včetně způsobu realizace a financování. Smyslem je komplexně popsat současný stav obce, ať už se jedná o jeho území, obyvatelstvo, hospodářství, základní údaje o infrastruktuře, vybavenost, životní prostředí, správu obce atp. Relevantní popis všech výše uvedených oblastí spadá do analytické části dokumentu, která je zakončena východisky pro návrhovou část. Za základní vstup do návrhové části je považována SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky (vycházející z charakteristiky obce) + klíčové příležitosti a hrozby.

Správně zpracovaný strategický plán rozvoje obce je základním programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím nějž bude obec plánovat veškeré své budoucí aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. Existenci strategického plánu však můžeme vnímat také jako nutný podklad pro získání finančních prostředků z fondů EU i ČR v novém programovém období 2014-2020.

Pokud máte o zpracování Strategie rozvoje obce zájem, kontaktujte nás. Rádi Vám zašleme bližší informace a cenovou nabídku.

Zpracování plánů rozvoje sportu 

Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Touto cestou si dovolujeme jejich zpracování nabídnout. Oblastí zpracování strategických dokumentů se zabýváme dlouhodobě a můžeme ji zařadit mezi naše hlavní činnosti. V minulosti jsme zpracovávali strategický dokument např. pro Mikroregion Radnicko, obec Mochov, obec Láz, město Hostouň, obec Žihle, obec Kyšice atd. Plán rozvoje sportu jsme již zpracovávali pro obec Hořesedly, obec Láz a v současné době zpracováváme další.

Pokud máte o zpracování Plánu rozvoje sportu zájem, kontaktujte nás. Rádi Vám zašleme bližší informace a cenovou nabídku.

Zpracování komunikačních strategií pro obce

Neméně důležitým dokumentem v oblasti strategického řízení municipalit je komunikační strategie. Cílem efektivní komunikace je zvyšování povědomí o aktivitách úřadu, zvyšování důvěryhodnosti, odbourávání bariér mezi úřadem a veřejností a poskytování moderního přístupu k informacím.

Provedeme analýzu aktuální situace v oblasti vnější a vnitřní komunikace v rámci území Vaší obce. Výstupy budou reflektovat stěžejní problémy související s aktuálním nastavením systému komunikace a navrhneme cíle, kterých by měla obec do budoucna dosáhnout s ohledem na relevantní cílové skupiny. Součástí dokumentu je přehled silných a slabých stránek a podrobná specifikace plánovaných komunikačních nástrojů vč. popisu jejich implementace.

Pokud máte o zpracování Komunikační strategie zájem, kontaktujte nás. Rádi Vám zašleme bližší informace a cenovou nabídku.

Zpracování dotazníkových šetření

Jsme schopni zajistit přípravu dotazníkového šetření v rámci vybraných cílových skupin v závislosti na požadovaném typu výstupu. Dotazníkové šetření lze aplikovat mimo jiné v rámci výzkumu veřejného mínění mezi obyvateli vybraného území, přičemž výsledky lze využít například při tvorbě programu rozvoje obce či dalších strategických dokumentů.

Nabízíme Vám: poradenské služby při přípravě dotazníkového šetření (formulace problému, definování cílů), přípravu podkladů pro dotazníkové šetření (tvorba otázek, sestavení dotazníku), vyhodnocení dotazníkového šetření.