Připravte se strategicky na dotace

Nová povinnost obcí – Plány rozvoje sportu
5.9.2018
Využijte dotace na snížení úspor energie
22.8.2019

Připravte se strategicky na dotace

Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v souvislosti se zpracováním strategických dokumentů (tj. strategický plán rozvoje obce/program rozvoje obce, plán rozvoje sportu) a směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Plán rozvoje sportu musí obce v samostatné působnosti zpracovat a zajistit jeho provádění. Pro toto je stanoven termín splnění do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Strategický plán obce či Program rozvoje obce, je důležitým koncepčním a rozvojovým dokumentem, který reflektuje předpokládaný vývoj daného území v dlouhodobějším časovém horizontu. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovuje jako jednu ze základních podmínek pro podání žádosti o dotaci z národních zdrojů (tj. dotace na místní komunikace, parkoviště, veřejné budovy, hřiště, školní sportoviště, sakrální stavby,…) mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Pokud tedy plánujete žádat o dotaci v nadcházejících výzvách MMR, které by měly být vyhlášeny na podzim roku 2019, neváhejte a začnete s přípravami již nyní.

V souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2016 si Vám dále dovolujeme nabídnout aktualizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. I přesto, že nový zákon nabyl účinnosti již v roce 2016, se ještě najde velké množství obcí, které mají směrnice zastaralé a odkazují se v nich na původní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jakožto město/obec jste veřejným zadavatelem, a proto jste povinni dodržovat při zadávání veřejných zakázek zásady dle § 6 zákona. Pro zakázky pod limity tohoto zákona (= 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací a 2 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb), tj. zakázky malého rozsahu, neexistuje žádné univerzální pravidlo pro zadávání veřejných zakázek. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Vás zpracujeme tak, aby odpovídala Vašim potřebám a byla tak univerzálním vodítkem pro zadávání všech zakázek, které nespadají pod působnost zákona č. 134/2016 Sb. V případě změny legislativy jsme kdykoli schopni zajistit aktualizaci této směrnice.

Oblastí zpracování strategických dokumentů a směrnic se zabýváme dlouhodobě a můžeme ji zařadit mezi naše hlavní činnosti. V minulosti jsme zpracovávali strategický dokument např. pro Mikroregion Radnicko, obec Mochov, obec Láz, město Hostouň, obec Žihle, obec Kyšice atd. Přehledný výčet všech našich aktivit a doporučení od našich klientů naleznete na našich webových stránkách www.domoza-projekt.eu, kde taktéž najdete vždy aktuální informace o právě vypsaných dotačních programech.

Pokud Vás naše nabídka zaujme a budete mít zájem o cenovou nabídku, neváhejte se na nás obrátit. Těšíme se na případnou spolupráci!